Çalışkan üyelerimizin yararlanabileceği en özel alandır. Derslerinizle ilgili notlara ve yapılmış vize, final sınavları örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Moderatörler: Eğitim B. Moderatörü, Eğitim T. Üyesi, ADMİN, CO-ADMİN

#22
Sosyal Politika = Geniş anlamda toplumdaki herkesin yaşam şartlarını iyileştirmektir. Sosyal Politika dar anlamda işçi işveren ilişkilerine odaklanır.
Sanayi devrimi sonrasında iş hukukunun gelişmeye başladığını görüyoruz. İş hukuku doğdu , sendikal hareket doğdu , bütün bunlar çalışanların lehine daha fazla düzenleme gerektirmişti.
-Devletin toplumda refah ve sosyal koruma sağlamak amacıyla uyguladığı politikalar bütününe Sosyal politika denir. Sosyal Politika genel olarak sağlık, eğitim, konut, sosyal güvenlik, istihdam ve sosyal hizmetler alanlarındaki kamu hizmetlerini kapsamına alır.
Birleşmiş Milletler = 193 üye
Birleşmiş Milletler Organları
-Güvenlik Konseyi
-Genel Kurul
-Ekonomik ve sosyal konsey(ecosoc)
-Vesayet Konseyi
-Uluslararası Adalet Divanı
-Genel Sekreterlik

ECOSOC
Birleşmiş milletlerin ekonomik ve sosyal alanda faaliyet gösteren kuruluşların politikalarını koordine eder.
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in Amaçları
Ekonomik ve sosyal konuları ele almak , üye ülkelere tavsiyelerde bulunmak.
Ekonomik , sosyal , kültürel vb. alanda çalışmalar gerçekleştirmek , raporlar hazırlamak.
İnsan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini sağlamak ve uygulamak.
Ekonomik , sosyal , kültürel alanlarda büyük çaplı organizasyonlar ve konferanslar düzenlemek.
Birleşmiş milletlerin sivil toplum kuruluşları ile (STK) ilişkisini düzenlemek.
Ecosoc’a akredite olan STK’lara danışman statüsü verilir.

Birleşmiş Milletler Tarafından Geliştirilen Başlıca Çalışmalar(Ekonomik ve Sosyal Alanda)
1-İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi = 1948
Eşitlik , sosyal güvenlik hakkı
İşsizlikten korunma hakkı
Eşit ücret
Adil ve elverişli ücret hakkı
Sendika hakkı
Ücretli tatil hakkı
Öğrenim hakkı
Sosyal koruma hakkı (çocuklar için )
2-Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara Yönelik Uluslararası Sözleşme
1966 da imzaya açıldı. 1976 da yürürlüğe girdi. Türkiye tarafından 2000 de imzalandı ve 2003 de Türkiye de yürürlüğe girdi.
-İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine Ek Olarak Neler Getirilmiş ;
Kadınlar ve erkeklere eşit haklar sağlanması
Tam ve üretken istihdama vurgu
Bireyin kendisine ve ailesine yetecek yaşam düzeyi sağlayacak bir ücret sağlanması
Tatiller ve resmi tatillerde ücret hakkı
Sendika hakkı ve grev hakkı
Denetim organı oluşturuldu. (Ekonomik sosyal kültürel haklar komitesi kuruldu denetimden sorumlu)
3-Birleşmiş Milletlerin Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
1966 da imzaya açıldı 1976 da yürürlüğe girdi.
Getirilen Haklar :
İşkence yasağı , Kölelik yasağı
Özgürlük ve güvenlik hakkı
Toplanma özgürlüğü (eylem vb.)
Örgütlenme özgürlüğü
Çocukların hakları , korunması

Denetim Organı = İnsan Hakları Komitesi
-Rapor yoluyla denetim
-Devlet başvurusu yoluyla denetim (bir ülke diğer ülkeyi şikayet edebilir)
-Bireysel başvuru yoluyla denetimler
4-Milenyum(Binyıl) Kalkınma Hedefleri (2015’e kadar)
2000 yılında kabul edildi. Küresel boyutta ilk kez sosyal konularda somut hedefler belirlendi.
8 hedef var :
Aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması (yarı yarıya azaltma )
Evrensel ilköğretimin sağlanması
Kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması
Çocuk ölümlerinin azaltılması
Anne sağlığının iyileştirilmesi
Hıv/Aıds sıtma gibi hastalıklarla mücadele edilmesi
Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
Kalkınma için küresel ortaklıklar oluşturulması
5-Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) (10 ülkeden oluşuyor)
Gönüllülük temelinde bir sözleşmedir. İş dünyası , belediyeler , kamu kuruluşları , üniversiteler vb. kurumlar imzalayabilir.
İmzalayıcı kuruluşun hak ihlali durumunda deşifre edilmesi söz konusudur.(kamuoyu bilgilendirilir.)
İşletmelere olumlu imaj kazandırması söz konusudur bu sözleşmelerin
-İnsan Hakları , Çalışma Standartları , Çevre , Yolsuzlukla Mücadele
6-2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (2030’a kadar)
Yoksulluğa son , açlığa son
Sağlıklı ve kaliteli yaşam
Nitelikli eğitim
Toplumsal cinsiyet eşitliği
Temiz su ve sanitasyon
Erişilebilir ve temiz enerji , İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
Sanayi yenilikçilik ve altyapı
Eşitsizliklerin azaltılması , Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar
İklim eylemi , Sorumlu üretim ve tüketim
Sudaki yaşam , Karasal yaşam , Barış adalet ve güçlü kurumlar
Amaçlar için ortaklık

ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI (ILO)
Merkezi Cenevre/İsviçre 1919’da kuruldu. 187 üyesi var.
Birleşmiş Milletlerin ilk uzmanlık kuruluşudur.
Evrensel sürekli barışın çalışma hayatındaki barışla korunabileceği varsayımı üzerine kuruldu.
Uluslararası alanda çalışma hayatıyla ilgili norm ve standart oluşturmayı hedefler.

4 STRATEJİK HEDEF :
(ILO’nun geliştirdiği standartlar asgari yani ülkeler bir şey çıkartacaksa o standardın altına düşemez , üstüne çıkabilir. )
-Çalışma yaşamında standartlar temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek.(en temel)
-Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olması için fırsatlar vermek.(Decent work)
-Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak.
-Üçlü yapıyı ve sosyal diyaloğu güçlendirmek.

ILO’NUN AMAÇLARI (HEDEFLERİ SAĞLAMAK İÇİN)
Tam istihdama ulaşılması
Yaşam standartlarının yükseltilmesi
İşçilerin kendilerine en uygun işlerde çalıştırılması
Mesleki eğitim imkanlarının sağlanması
Kalkınmanın nimetlerinden herkesin eşit bir şekilde yararlanması
Çalışanların yaşam ve sağlığının korunması
Örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının tanınması
Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması

ÜÇLÜ YAPI-SOSYAL DENEY (TRİPARTİZM)
Sosyal diyalog = İşçi işveren ve hükümet temsilcilerinin karar verme süreçlerine dahil olması.
Sosyal Diyalog ILO’yu diğer kuruluşlardan ayıran özelliğidir.

ILO ORGANLARI
Uluslararası Çalışma Konferansı
Üye olan her ülke katılım sağlıyor.
Bir işçi bir işveren ve iki hükümet temsilcisinden oluşan dört delege ile ülke temsil edilir.
Çalışma yaşamı ile ilgili sorunlar tartışılır.
Çalışma standartları tespit edilir.
Uygulamalar denetlenir.
Bütçeyi kabul eder.
Yönetim kurulu üyelerini seçer.
ILO Yönetim Kurulu
28 hükümet 14 işçi ve 14 işveren temsilcisinden oluşan bir yapısı var.
Yılda en az üç kere toplanıyor.
Türkiye üç yıl boyunca görev yaptı.
Uluslararası Çalışma Ofisi
ILO’nun sekretaryası (daimi sekretaryası)

ILO TEMEL BELGELER
1-ILO ANAYASASI (1919)
Evrensel ve kalıcı barışın sosyal barış ile sağlanabileceği çalışma saatlerinin düzene bağlanması
Yeterli ücret sağlanması
Çalışanların sağlıklarının korunması
Çocukların gençlerin kadınların korunması
Yaşlılık makuliyet durumunda korunma
Eşit ücret
Sendika özgürlüğü
Mesleki ve teknik eğitime yer verilmesi
2-FİLEDELFİYA BİLDİRGESİ
Emeğin ticari bir mal olmadığı
İfade ve örgütlenme özgürlüğü
Dünyanın bir tarafındaki yoksulluğun dünyanın her yerini etkileyebileceği
Bütün insanların eşitliği ayrımcılık yapılmaması
3-ÇALIŞMA YAŞAMINDA TEMEL İLKE VE HAKLAR BİLDİRGESİ **
ILO’nun dört başlıkta yer alan sekiz temel sözleşmesinin üye ülkeler tarafından imzalanmasa bile gereklerini yerine getirmesi vurgulanmaktadır.
-Zorla çalışma ya da zorunlu çalıştırmanın her türünün ortadan kaldırılması
-Çocuk emeğinin kullanımının etkin bir şekilde yasaklanması
-İşçi ve işveren örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının kullanılması
-İstihdam ve mesleki düzeyde ayrımcılığın ortadan kaldırılması
4-ADİL BİR KÜRESELLEŞME İÇİN SOSYAL ADALET BİLDİRGESİ (2008 de kabul edildi)
İstihdam
Sosyal koruma , sosyal diyalog
Çalışma yaşamında temel ilke ve haklar

ILO 190 sözleşme 6 protokol 205 tavsiye kararı , TÜRKİYE 60 sözleşme imzaladı. ILO nun 401 standardı var. Sözleşmeler imzalayan ülkeler için bağlayıcıdır gerekler yerine getirilmelidir.
ILO SÖZLEŞMELERİNİN DENETİMİ
1-ÖZEL DENETİM SİSTEMİ
-Sendika şikayetleri (ulusal ve uluslararası sendikalar ülkeyi şikayet edebilir)
-Ülke şikayetleri (sözleşmeyi imzalayan devletler birbirlerini şikayet edebilir )(iki tarafın da imzalaması gerek)
2-DÜZENLİ SİSTEM
-Ülke raporları ILO tarafından incelenir
-ILO uzmanlar komitesi ülke raporlarını inceler
-Uzmanlar komitesinde olumsuz değerlendirilen ülkeler aplikasyon komitesine gönderilir.
-Aplikasyon komitesinin değerlendirmesi olumsuz ise o zaman o ülke ile ilgili özel paragrafta değerlendirme yapılır. Buna ülkemizde kara liste denir.

AVRUPA KONSEYİ
1949 yılında kuruldu. 47 üyesi var. 222 sözleşmesi var. Savunma dışındaki konulara odaklı.
Savunma dışında kalan konularla ilgili çalışmaları var.
Temel odak noktalar = Demokrasi hukukun üstünlüğü insan haklarının yerleştirilmesi

1- AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
*Bu sözleşme Avrupa insan hakları mahkemesini kurmuştur (AİHM)
-İnsan haklarına saygı , yaşam hakkı
-İşkence yasağı , Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı
-Özgürlük ve güvenlik hakkı , Adil yargılanma hakkı
-Kanunsuz ceza olmaması , Özel ve aile hayatına saygı
-Düşünce vicdan din özgürlüğü , İfade özgürlüğü
-Dernek kurma ve topluluk özgürlüğü
-Evlenme hakkı , Etkili başvuru hakkı
-Ayrımcılık yasağı , Olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya alma
-Yabancıların siyasal etkinliğinin kısıtlanması
-Hakları kötüye kullanmanın yasaklanması
-Hakların kısıtlanmasının sınırları


2- AVRUPA SOSYAL ŞARTI
1961 de imzalanma 1996 da güncelleme
AMAÇ: Sosyal ve ekonomik hakların geliştirilmesi için imzalandı.

Avrupa Sosyal Şartı Düzenlemeler (1961) :
Çalışma hakkı , Güvenli ve sağlıklı çalışma hakkı
Toplu pazarlık hakkı , Çocukların ve gençlerin korunma hakkı
Adil çalışma koşullarına sahip olma , Adil bir ücret hakkı
Çalışan kadınların anneliğinin korunması , Mesleğe yöneltilme hakkı
Mesleki eğitim hakkı , Sosyal güvenlik hakkı
Sosyal ve tıbbi yardım hakkı , Sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkı
Engellilere yönelik haklar , Ailenin korunması
Gençlerin çocukların korunması , Göçmen işçilerin korunma hakkı

1996 AVRUPA SOSYAL ŞARTI İLAVE
-İş akdinin sona erdiği durumlarda korunma hakkı
-Çalışanların işverenlerin aciz duruma gelmesinde talep hakkı
-Onurlu çalışma hakkı
-Ailevi sorumlulukları olan çalışanların fırsat eşitliği ve eşit muamele hakkı
-Çalışanların temsilcilerinin işletmede korunma ve kolaylıklardan yararlanma hakkı
-Çalışanların toplu işten çıkarma sürecinde bilgilendirme ve danışma hakkı
-Toplumsal dışlanma ve yoksulluğa karşı korunma hakkı
-Konut hakkı
ÇEKİNCE KOYDUĞUMUZ MADDELER (TÜRKİYE İÇİN KABUL EDİLMEYENLER)
-Adil çalışma koşulları hakkı = en az dört haftalık ücretli yıllık izin sağlanması
-Adil bir ücret hakkı = Çalışanların kendilerine ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlayacak ücret hakkı
-Örgütlenme hakkı
-Toplu pazarlık hakkıAVRUPA SOSYAL ŞARTININ DENETİMİ
Avrupa Sosyal Haklar Komitesi (ECSR) = Temel sorumlu organ = Avrupa sosyal şartının denetiminden sorumludur.
Uluslararası işçi ve işveren kuruluşları Avrupa sosyal haklar komitesi toplantılarında istişari bir rol alır.
-Avrupa Sosyal Haklar Komitesi raporlara dayalı denetim yapar. = Avrupa sosyal şartının üye ülkelerde uygulanmasıyla ilgili üye ülkeler bu komiteye her yıl rapor verir Avrupa sosyal haklar komitesine. Bunun üzerinden denetim yapılır.
-Şikayetlere dayalı denetim = Denetimlerin daha etkin yapılması için bu düzenleme getirildi. Türkiye imzalamadı.
***Avrupa sosyal haklar komitesi kararı ülke hakkında olumsuz ise Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi konuyu gündemine alır nihai kararı onlar verir. Bakanlar Komitesi Nihai karar merciidir.

-İstanbul Sözleşmesi = 2011 de imzalandı. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi sözleşmesi.


AVRUPA BİRLİĞİNİN SOSYAL POLİTİKALARI
1951 = Avrupa kömür ve çelik topluluğu = tamamen ekonomik amaçlı sektörel düzeyde düzenlemeler mevcut sosyal konular sektörel düzeyde.
1957 = Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
Avrupa atom enerjisi topluluğu

ROMA ANTLAŞMASI İLE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU
Liberal düzenlemeler hakim
Antlaşmada sosyal hükümler başlığı mevcut
İşçilerin serbest dolaşımının düzenlenmesi
Genç işçilerin değişimi
Serbest yerleşme hakkı
İstihdam sosyal güvenlik vb. alanlarda yakın işbirliği sağlanması
Ücret esnekliği
Ücretli izin hakkı
Göçmen işçilerin haklarının korunması

*Roma antlaşması ile Avrupa Sosyal Fonu kuruldu. (mesleki eğitime odaklı çalışmalar yapar)
1974 = SOSYAL EYLEM PLANI
Sosyal güvenlik , asgari ücret, toplu işten çıkarma ile ilgili kararlar mevcut
-Sosyal politikaların yeniden şekillendiği yıllar
-Sokaklarda işçi eylemlerinin yaygınlaşması
-Müdahaleci sosyal devlet anlayışı için baskılar
-1973 te İngiltere’nin Avrupa ekonomik topluluğuna katılımı sosyal söylemlerin harekete geçmesini kısıtlamıştır.
*Sosyal eylem planı ingiltere’nin muhalefeti nedeniyle ve oy birliği usulü nedeniyle yürürlüğe girememiştir.
1987 = AVRUPA TEK SENEDİ
-1980’li yıllarda dünyada hakim liberal yaklaşımlar mevcut
-Daha açık ekonomi politikalarına talep
-Devletin sosyal politikada tek aktör olmaktan çıkarılıp yeni bir sosyal politika modelinin geliştirilmesi anlayışı
-Yunanistan ispanya ve Portekiz’in Avrupa ekonomik topluluğuna katılımıyla Avrupa ekonomik topluluğunun sosyal alanda homojen yapısı sarsılmaya başlıyor. Bunun sonucunda sosyal politika alanında yeni düzenlemelere ihtiyaç ortaya çıkıyor.
-Avrupa komisyonu başkanlığına Delors’un seçimi sonrası hazırlanan raporlarda sosyal diyalog vurgusu mevcut
-Avrupa ekonomik topluluğunda işçi ve işveren kuruluşlarıyla bir dizi toplantılar gerçekleştirildi.
-Bu sürecin sonunda Avrupa tek senedi adı verilen sözleşme imzalandı.
-Avrupa tek senedi ile beraber sosyal politika konusunda oy birliği yerine nitelikli çoğunlukla karar verilen alanların sayısı artıyor ( işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında)

-Çalışanların Temel Sosyal Haklarına İlişkin Topluluk Şartı-
( ILO sözleşmelerinden ve Avrupa konseyi sosyal şartından esinlenerek hazırlandı)
-Serbest dolaşım hakkı , İstihdam ve ücret hakkı
-Yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi
-Sosyal koruma hakkı , Örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı
-Mesleki eğitim hakkı , Eşit muamele hakkı
-Bilgilendirme danışma ve yönetime katılma hakkı
-İşçi sağlığı ve iş güveliği hakkı
-Çocukların ve gençlerin korunması
-Yaşlı hakları , Engelli hakları
*İngiltere’nin sözleşmeyi imzalamaması söz konusu ( Bağlayıcı değil)

MAASTRİCHT ANLAŞMASI
1991 de imzalandı 1993 de yürürlüğe girdi
Siyasal alanda da entegrasyonu amaçlayan bir anlaşma
Sosyal politika protokolü benimsendi (spp) = oy birliği yerine nitelikli oylama yapılan alanların sayısında artış
-Çalışma yaşamının iyileştirilmesi
-Çalışma şartları , Cinsiyet eşitliği
-Çalışanların bilgilendirilmesi ve danışılması
-İş gücü piyasasına yeniden giriş
1997’de İngiltere’de iktidar değişikliği ile beraber İngiltere’nin sosyal politika konularına yaklaşımında değişim mevcut
1997 de Amsterdam antlaşması imzalanıyor. Ve sosyal politika protokolü bağlayıcı metne dönüşüyor
-Amsterdam antlaşmasında İstihdam başlıklı yeni bir bölüm açılıyor
1999 Lüksemburg Zirvesi sonrası ‘Avrupa İstihdam Stratejisi’ kabul edildi.
NICE ANTLAŞMASI(2000)
‘Sosyal İçerme’ kavramı üzerinde ilk kez duruluyor.
Temel Haklar Şartı onaylanmıştır (Avrupa konseyi ve sosyal şartı topluluk antlaşmalarının yeniden teyit edildiği bir belge)
-Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü
-Erkekler ve kadınlar arasında eşitlik
-İşçilerin işletme için bilgi alma ve danışma hakkı
-Toplu pazarlık hakkı , Eylem hakkı
-İşe yerleştirme hizmetlerinden yararlanma hakkı
-Haksız işten çıkarmaya karşı korunma hakkı
-Hakkaniyete uygun çalışma koşulları
-Çocuk işçi çalıştırmanın yasaklanması , gençlerin korunması
-Aile ve meslek yaşamının uyumlulaştırılması
-Sosyal güvenlik ve sosyal yardım


LİZBON ANTLAŞMASI (2009 da imzalandı)
Temel haklar şartı AB müktesebatının parası haline geldi.
-Sosyal diyalog vurgusu
AB ‘nin Lizbon Antlaşması ile getirilen en önemli kararı :
Sosyal taraflara müktesebat oluşturma sürecinde danışılmak zorunda = AB de sosyal diyalog

SOSYAL DİYALOG = Üçe ayrılıyor
1-ikili sosyal diyalog ( işçi ve işveren kesimi) =sektörler arası sosyal diyalog komitesi ve sektörel sosyal diyalog komitesi
2-üçlü sosyal diyalog (işçi işveren ve hükümet ) = büyüme ve istihdam üçlü sosyal zirvesi düzenlenir her sene yılda iki kez
3-genişletilmiş sosyal diyalog (işçi işveren hükümet konu ile ilgili diğer stk dernek vakıf vb) = Avrupa ekonomik ve sosyal komitesi = Avrupa komisyonu karar alacağı zaman danışma organıdır.

KÜRESEL YOKSULLUK SORUNU VE SOSYAL POLİTİKALAR
Yoksulluk Kavramı :
Kimileri yoksulluğu sistemin yapısından ve işleyişinden kaynaklanan güç ve servet dağılımındaki eşitsizliğin bir sonucu olarak görmektedir. Kimileri de yoksul olarak tanımlanan kişilerin eğitimsizlik beceri ve kapasite gibi bireysel nitelik ve yeteneklerin düşüklüğü nedeniyle ortaya çıkan fırsatlardan yararlanamama durumu olarak ifade etmektedirler.
Mutlak Yoksulluk :
Ülkelerin içinde bulundukları farklı koşulları ve gelir dağılımında yaşanan farklılıkları dikkate almadan , her ülke için uygulanabilecek küresel yoksulluk sınırını belirlemek amacıyla kullanılan mutlak yoksulluk ülkelerarası karşılaştırmaların yapılmasını sağlamaktadır. Mutlak yoksulluk sınırı sabittir.
Mutlak yoksulluk gıda vb. bileşenleri içermektedir.
Mutlak yoksullukta yoksulluk sınırı iki biçimde belirlenir
1-Gıda Yaklaşımı = günlük alınması gereken kalori miktarı esas alınarak hesaplanır.(açlık sınırı)
2-Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı = Bu yaklaşım asgari gıda harcamaları yanında giyinme barınma ısınma gibi diğer temel ihtiyaçlarda belirlenmekte ve bunları karşılamak için gerekli gelir hesaplanmaktadır.(yoksulluk sınırı)

Göreli Yoksulluk :
Farklı grupların sahip olduğu mutlak gelir düzeyinden daha ziyade gelir ve refahın dağılımındaki farklılıklara odaklanır. Göreli yoksulluk sınırı ülke içindeki ortalama gelir ve harcama seviyelerine göre değişir.
Göreli yoksulluğun bulunduğu yerde mutlak yoksullukla karşılaşılmayabilir ancak mutlak yoksulluğu görüldüğü yerde göreceli yoksulluk zorunlu olarak bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde mutlak yoksulluk yaygınken gelişmiş ülkelerde genellikle göreli yoksulluktan söz edilmektedir.

Subjektif (Öznel) Yoksulluk :
Bireylerin temel ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılayıp karşılamadığı konusundaki algılayış biçimine göre belirlenen yoksulluk türüdür. Yoksulluk sınırı geniş ölçekli anketler ile hesaplanır.

Objektif Yoksulluk :
Literatürde nesnel yoksulluk ya da refah yaklaşımı olarak da adlandırılmaktadır. Bu yaklaşımda yoksulluk kalori miktarı gelir ve tüketim harcamaları gibi somut ölçütler kullanılarak ölçülmektedir.
Yoksulluk sınırı öznel yoksulluktaki gibi bireylerin kendi değerlendirmeleri sonucunda değil uzmanlar tarafından varsayılan ihtiyaçlara göre belirlenmektedir.
Gelir Yoksulluğu :
Yaşamı sürdürmek ya da asgari yaşam standardını karşılamak için kişi veya hane halkının ihtiyaç duyduğu temel gereksinimlerin karşılanabilmesi bakımından yeterli miktarda gelirin elde edilememesi durumu olarak tanımlanabilir.
İnsani Yoksulluk :
Birleşmii milletler kalkınma programı (UNDP) tarafından 1997 İnsani gelişme raporu ile ilk defa ortaya atılmıştır.
Okur yazarlık , yetersiz beslenme , yaşam süresi , ana çocuk sağlığının yetersizliği , önlenebilir hastalıklara yakalanmak gibi temel insani yeteneklerden yoksul olmak şeklinde tanımlanabilir.

Yoksulluğu gidermek üzere hangi çalışmalar yapılıyor ? Uluslararası kuruluşlar nasıl yaklaşımlar ortaya koydu ?
UNDP-Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM)
-Yoksulluğa son , açlığa son
-Sağlık ve kaliteli yaşam , Nitelikli eğitim
-Toplumsal cinsiyet eşitliği , Temiz su ve sanitasyon
-Erişilebilir ve temiz enerji , İnsana yakışıriş ve ekonomik büyüme
-Sanayi yenilikçilik ve altyapı , Eşitsizliklerin azaltılması
-Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar , sorumlu üretim ve tüketim
-İklim eylemi , Sudaki yaşam , Karasal yaşam
-Barış adalet ve güçlü kurumlar , Amaçlar için ortaklıklar

ILO-(ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ)
Yoksulluk Analizi
Dünyada istihdam ve sosyal görünüm : Eğilimler 2019 raporuna göre küresel işsizliğin azaltılmasında kaydedilen ilerlemeler ile iş kalitesindeki iyileştirmeler paralel gitmiyor.
FİLEDELFİYA BİLDİRGESİ
Uluslararası çalışma konferansı 1944 de Filedelfiya’da toplanmış ve filedelfiya bildirgesini kabul etmiştir. Bu bildirge ile ILO aşağıdaki ilkeleri benimseyerek hedef ve amaçlarını yeniden tanımlamıştır.
-Emek bir ticari mal değildir.
-Sürdürülebilir bir gelişme için ifade ve örgütlenme özgürlüğü esastır.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan yeni bir rapor küresel ölçekteki kaliteli iş açığının ve çeşitli bölgelerde giderek kötüleşen ekonomik koşulların yoksulluğun azaltılması alanında on yıllardır sağlanan kazanımları tersine çevirme tehdidi oluşturduğu uyarısında bulunmaktadır.
Dahası gelişmekte olan ülkelerde göreli yoksulluk artmaktadır.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]

TRForumuz.Biz Büyük Bir Aileyiz...